1
بسیاری از اتباع خارجی برای زندگی در کشور دانمارک آزاد هستند. به این ترتیب زنان مهاجر در درون خانواده به‌علت وابستگی اقامتی به مرد استثمار می‌شوند، در محیط کار از کمی دستمزد و شرایط دشوار کاری در رنج‌اند، و در جامعه به‌عنوان زن مهاجر در مقابل سیاست‌ها و اعمال خشونت‌آمیز نژادپرستانه قرار دارند. هزینه ماهیانه هاستل های دانشجویی بین 75 تا 130 یورو می باشد که این مبلغ هزینه آب ، برق را نیز شامل می ش