اتهام جاسوسی به همکاران اداره مهاجرت آلمان به نفع اردوغان Com Fit Bookmark
1
کاربران مهمان به همه امکانات و انجمن‌ها دسترسی ندارند. ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای شینگن نوع A نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است و به ویزایی گفته می شود که با داشتن آن اجازه دارید در یکی از فرودگاه های کشورهای حوزه شنگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از محدوده شینگن سفر کنید. با این حال، در بیشتر شهرها به نامه ای از پلیس احتیاج دارند که آنرا ضمیمه درخواست خود نمایند.
What is Kliqqi?

comfitbookmark bookmark ..........

Latest Comments